Concurs post limba engleza

Calendarul de desfasurare

 • Inscrierea candidatilor:20.01.2022 si 25.01.2022 intre orele 8-16;
 • Examenul scris/ testarea  31.01.2022, ora 9,00;
 • Afisarea rezultatelor  01.02.2022;
 • Contestatii 01.02.2022;
 • Afisarea rezultatelor finale 02.02.2022.

Dosarul de inscriere va curpinde:

 1. Cerere  tip
 2. Copii legalizate de pe actele de studii si  foaia matricola
 3. Absolventii promotiei 2016 vor prezenta copia legalizata a adeverintei de la institutia de invatamant superior/ din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul pedagogic;
 4. Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
 5. Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele);
 6. Copie de pe fila din B.I. sau cartea de identitate cu domiciliul;
 7. Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
 8. Copie de pe carnetul de munca si/sau copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta salariatilor;
 9. Avizul medical din care sa rezulte ca sunt apt(a) pentru a preda in invatamant;
 10. Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice si nu a fost indepartat din invamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala;
%d blogeri au apreciat: